Logo Mtb

Logo Brugse Bikers

 Club :
 Statuten :
 Contact ons :

Inschrijving nieuwsbrief

eMail:


Logo Brugge

 

 

Welkom bij de Brugse Bikers.

Onze Statuten :

Sectie 1 DOELSTELLING :

Art. 01 De vereniging heeft als doel het bevorderen en stimuleren van het mountainbiken en het wielertoerisme, in de ruimste zin van het woord. Zij kan daartoe onder meer zelf tochten inrichten, het de leden makkelijker maken deel te nemen aan door anderen ingerichte tochten, samenaankoop van materiaal organiseren, studiedagen inrichten, voordrachten geven…

Sectie 2 BESTUUR:

Art. 02 De vereniging wordt geleid door een bestuur. Het bestuur telt minimum 3 en maximaal 8 leden. Alle bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging. Ze worden aangesteld voor een periode van 2 jaar.
Art. 03 Een bestuurslid zal regelmatig de bestuurs- en ledenvergaderingen bijwonen.
Art. 04 De bestuursleden wordt aangeduid door de Algemene Ledenvergadering. Zij worden verkozen bij gewone meerderheid. Indien niet tenminste 10% van de op de Algemene Ledenvergadering aanwezige leden bezwaar maken, kan het zittende bestuur bevestigd worden voor een nieuwe periode van 2 jaar.
Art. 05 Bij ontslag van een bestuurslid kan ieder lid zich kandidaat stellen via een schrijven aan de secretaris om de vrijgekomen bestuursfunctie waar te nemen. De kandidaat wordt dan op de eerstvolgende ledenvergadering door het bestuur voorgesteld aan de leden, die zijn kandidatuur kunnen bevestigen of verwerpen.
Art. 06 Het nieuw aangeduide bestuur duidt onder elkaar een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
Art. 07 De secretaris roept de bestuurders op voor de vergaderingen. Hij stelt samen met de voorzitter de agenda op. Hij brengt verslag uit van de vergadering. Dit verslag wordt op de volgende vergadering aan de goedkeuring van het bestuur onderworpen.
Art. 08 De penningmeester houdt de geldmiddelen en de bankrekening bij, maakt een begroting en brengt verslag uit over de kastoestand aan de raad van bestuur. De boekhouding wordt gevoerd per kalenderjaar. Minstens éénmaal per jaar en bij het einde van het mandaat van de penningmeester, dient de raad van bestuur, die daartoe twee bestuursleden aanduidt, een grondige controle van de financiële toestand uit te voeren en de penningmeester kwijting te verlenen. De penningmeester houdt alle boekhoudstukken gedurende 5 jaar bij. Alle uitgaven die 50 euro overtreffen dienen vooraf door de raad van bestuur goedgekeurd te worden. Bij het einde van zijn mandaat draagt hij alles over aan zijn opvolger, of, indien deze nog niet is gekend, aan de voorzitter.
Art. 09 De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid. Er dienen minstens 4 bestuurleden, waarvan 2 gewone bestuursleden, aanwezig te zijn om geldig te beslissen.
Art. 10 Wie kosten heeft gemaakt die door de club dienen terugbetaald te worden vult hiervoor binnen de twee maand na de uitgave een kostennota in en bezorgt die aan de penningmeester, samen met het originele uitgavestuk. Kilometervergoedingen worden terugbetaald tegen een vooraf vastgelegd bedrag per kilometer, dat het officiële tarief niet mag overtreffen. Ook hiervoor dient een kostennota te worden ingediend. Terugbetalingen van kosten zullen bij voorkeur per overschrijving gebeuren. Belangrijke uitgaven dienen vooraf te worden goedgekeurd, tenzij ze kaderen in een algemeen mandaat of een specifiek project dat in de raad van bestuur is goedgekeurd. Dergelijke goedkeuring zal uitdrukkelijk in de notulen van de vergadering worden opgenomen.

SECTIE 3 : LIDMAATSCHAP

Art. 11 Men wordt lid van de club na inschrijving en betaling van het lidgeld. Men kan lid worden vanaf de leeftijd van 8 jaar. Het bedrag van het lidgeld wordt elk jaar bepaald door de Raad van Bestuur. Alle leden dienen verplicht aan te sluiten en zich te verzekeren bij Wielerbond Vlaanderen of een andere federatie, door de club aangeduid.
Art. 12 Het bestuur heeft het recht de kandidatuur van een toekomstig lid te weigeren dit door middel van een grondige motivering. Leden die zich niet overeenkomstig de algemene hoffelijkheidsregels gedragen en aldus het imago van de club schaden, kunnen door het bestuur, dat voltallig moet samenkomen en met éénparigheid van stemmen moet beslissen, uit de vereniging worden gezet.
Art. 13 Niet aangesloten personen kunnen maximaal tweemaal met de club meefietsen. Daarna moeten zij beslissen of ze zich bij de dub wensen aan te sluiten.
Art 14 De leden worden verondersteld de statuten te kennen en na leven. Inbreuken zullen door het bestuur beslecht worden.

SECTIE 4 : SPONSORING

Art. 15 De vereniging mag een beroep doen op sponsoring. Alle sponsoringafspraken dienen in een duidelijke en schriftelijke overeenkomst te worden vastgelegd, ondertekend door de sponsor en tenminste twee bestuursleden. Sponsoringovereenkomsten worden pas geldig indien ze goedgekeurd zijn door de Raad van Bestuur. De penningmeester bewaart de overeenkomsten en ziet toe op de uitvoering ervan wat de verplichtingen van de sponsor betreft, de secretaris zorgt ervoor dat de club haar verplichtingen nakomt.
Art. 16 De vereniging mag een beroep doen op de verkoop van publiciteit op folders, affiches, nieuwsbrieven e.d. De prijs van deze inlassingen wordt eveneens door de Raad van Bestuur beslist.

SECTIE 5 : PRACTISCHE BESCHIKKINGEN

Art. 17 Behoudens andere beslissing van de Raad van Bestuur kiest de vereniging woonst op het adres van de Secretaris, thans de heer Eric Hessens, Moubekestraat 50 te 8211 Zedelgem. Alle post voor de vereniging wordt geldig aan dat adres gericht.

 


 Bij eventuele vragen gelieve ons te mailen of het formulier in te vullen.
    © Yves vanhee